Ogłoszenie o naborze na etat cywilny - Ogłoszenie o naborze - KPP Ostrów Wlkp

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na etat cywilny

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje kandydata na stanowisko: konserwator w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Ogólnego KPP w Ostrowie Wielkopolskim

wymiar etatu: pełen

liczba stanowisk: 1

miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Odolanowska 19

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

 • codzienna kontrola stanu czystości i utrzymanie porządku terenów przyległych do obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim (zamiatanie, koszenie trawy, odśnieżanie),

 • usuwanie drobnych usterek w instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,

 • wykonywanie robót malarskich w pomieszczeniach biurowych, dokonywanie napraw podłóg i posadzek,

 • wymiana uszkodzonych i przepalonych żarówek i rur jarzeniowych,

WARUNKI DOTYCZACE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ:

- charakter pracy : praca fizyczna, powyżej 3 metrów,

- system pracy : jednozmianowy

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się tylko na paterze budynku

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 1. wykształcenie: zawodowe

 2. doświadczenie : roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku o charakterze fizycznym,

 3. - rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 4. - predyspozycje zdrowotne do pracy na wysokości,

 5. - korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. - posiadanie nieposzlakowanej opinii

II. WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  - urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

  - zespoły prądotwórcze o mocy do 80 kW do 1 KV

  • dyspozycyjność,

  • samodzielność,

  • umiejętność pracy w zespole,

III. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 

 • podanie o przyjecie do pracy,

 • życiorys zawodowy,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03 listopada 2020 roku osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) pod adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UL. Odolanowska 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

INNE INFORMACJE:

 

- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel; 47 77 54 326, 47 77 54325

- oferty niepodpisane, niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- zakwalifikowani kandydaci do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.

- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku.

 

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Odolanowskiej 19 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400. 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, e-mail: iod.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie KPP w Ostrowie Wielkopolskim. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.