Warunki przyjęcia studenta na praktykę - Praktyki studenckie w KPP - KPP Ostrów Wlkp

Praktyki studenckie w KPP

Warunki przyjęcia studenta na praktykę

Poniżej zamieszczamy warunki, jakie musi spełnić student ubiegający się o przyjęcie na praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz do pobrania stosowny formularz.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ

 

NA PRAKTYKI STUDENCKIE W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWIE WLKP ORAZ W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Na podstawie Ustawy zdnia 17 lipca 2009r o praktykach absolwenckich ( Dz.U. Nr 127,  poz.1052)

I. Wymagane dokumenty

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policjiw Ostrowie Wlkp oraz w podległych jednostkach organizacyjnych ( komisariaty,posterunki) składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktykistudenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp ( formularz dopobrania ze strony internetowej (www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl) lub  zrecepcji  Komendy Powiatowej Policji wOstrowie Wlkp przy Odolanowskiej 19;

2 )skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;

3) kserokopie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;

4) zakres ( program ) praktyki;

5) kserokopie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

6  dane i numer osobyodpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane zoskarżenia publicznego (wzór poniżej)

8) dwa egzemplarze umowy ( wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Student, który ma zamiar odbywać praktykę w Komendzie PowiatowejPolicji w Ostrowie Wlkp składa dokumenty zaadresowane na Komendę PowiatowąPolicji w Ostrowie Wlkp ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wlkp

 

Uwaga

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżącychzadań realizowanych przez wskazaną komórką organizacyjną. Spełnienie wszystkichkryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

 

III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 

1. Rozpatrzeniu podlegają dokumenty złożone we właściwym terminie ( conajmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).

2. Warunkiempozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:

     a) zbieżność jej programu z zakresemdziałania wskazanej przez studenta komórki 

         organizacyjnej

    b) możliwości organizacyjne komórkiorganizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

3. Student otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnymrozpatrzeniu zgłoszenia.

4. Złożonedokumenty nie kompletne nie będą rozpatrywane.

 

IV. Przebieg praktyki

1.Bezpośrednioprzed rozpoczęciem praktyki student:

   a) zapoznaje się z zasadami odbywaniapraktyki w Policji,

   b) zapoznaje się z celami i zasadami orazstrukturą organizacyjną Policji,

   c) odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,

 d) zapoznaje się zobowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacjiniejawnych,

 

2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.

 

3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnychstudentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępnione tylko informacje jawne.

 

V. Dodatkowe informacjena temat odbywania praktyk

1. Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp są nieodpłatne.

2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak równieżwyżywienia w czasie praktyki.

3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.

 

Dodatkowychinformacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy ReferatuPrezydialnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp pod nrtel. 62/ 73 77 326 / 47 77 54 326  lub 62/ 73 77 325 / 47 77 54 325

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania